Olimpia Day SPA

Hotelowa 12, 44-213 Rybnik

AROMA CANDLE MASSAGE - Aromaterapeutyczny masaż świecą

  • AROMA CANDLE MASSAGE - Aromaterapeutyczny masaż świecą 55 min
    160 zł
    Rezerwuj

AROMA CANDLE MASSAGE

Co to jest?

Tak jak w ogro­dzie prze­ni­ka­ją się za­pachy i bar­wy róż­nych ga­tun­ków kwia­tów, któ­re da­ją uko­je­nie i wpro­wa­dzają nas w przy­jem­ny na­strój, tak ten ma­saż ca­łe­go cia­ła, łą­cząc w so­bie wie­le ga­tun­ków i tech­nik, po­cho­dzą­cych z róż­nych stron świa­ta, głę­bo­ko od­dzia­łu­jąc na na­sze cia­ło.

Masaż wykonywany jest z za­sto­so­wa­niem aro­ma­tycz­nej, pro­fe­sjo­nal­nej świe­cy, któ­ra przy pod­grze­wa­niu roz­ta­pia się do po­sta­ci olej­ku.

Jak działa?

Zna­ko­mi­cie na­wil­ża skó­rę, któ­ra sta­je się mięk­ka i gład­ka.

Za­pach i cie­pło wy­dzie­la­ne pod­czas to­pie­nia świe­cy natychmiastowo wpro­wa­dza w stan re­lak­su i roz­luź­nie­nia. Ma­saż świe­cą wpły­wa ko­ją­co na umysł i zmy­sły rów­no­wa­żąc na­szą psy­che i przygotowując na wyzwania życia.

Czas trwania: 55 min.

Cena: 160 zł

Nie przegap najlepszego

Na Twój adres email trafiać będą porady, ciekawostki oraz najlepsze promocje.

Obowiązek informacyjny przeczytasz tutaj.