Olimpia Day SPA

Hotelowa 12, 44-213 Rybnik

OSOCZE bogatopłytkowe Autologic Therapy - skóra głowy

 • OSOCZE bogatopłytkowe Autologic Therapy - skóra głowy 60 min
  400 zł
  Rezerwuj

REWITALIZACJA SKÓRY I SPOSÓB NA ŁYSIENIE


 • Czu­jesz, że Two­ja skó­ra stra­ci­ła blask, jest na­pię­ta i ma­ło ela­stycz­na?

 • Ch­cesz sku­tecz­nie po­zbyć się zmarsz­czek oraz bruzd i od­mło­dzić swo­ją skó­rę?

 • Szu­kasz na­tu­ral­nych roz­wią­zań po­wstrzy­mu­ją­cych wy­pa­da­nie wło­sów?

Za­bieg na­zy­wa­ny Pla­te­let Rich Pla­sma (PRP), wam­pi­rzy li­fting, me­zo­te­ra­pia kr­wią, oso­czem to na­tu­ral­ny spo­sób na bio­sty­mu­la­cję or­ga­ni­zmu.


 • dzia­ła li­ftin­gu­ją­co

 • sty­mu­lu­je skó­rę do re­ge­ne­ra­cji

 • zwięk­sza ela­stycz­ność i na­pię­cie skó­ry

 • po­pra­wia ukrwie­nie

 • wy­gła­dza zmarszcz­ki i bruz­dy

 • przy­spie­sza pro­ce­sy go­je­nia

 • przy­wra­ca skó­rze blask

 

CO MOŻESZ ZYSKAĆ DZIĘKI TERAPII OSOCZEM BOGATOPŁYTKOWYM?


 • re­wi­ta­li­za­cja, wy­gła­dze­nie i ujed­no­li­ce­nie ko­lo­ry­tu skó­ry

 • po­pra­wa ela­stycz­no­ści, na­pię­cia i gę­sto­ści skó­ry

 • re­mo­de­ling włó­kien ko­la­ge­no­wych

 • po­pra­wa ukrwie­nia, do­tle­nie­nie i od­ży­wie­nie skó­ry

 • wy­gła­dze­nie zmarsz­czek i fałd – wo­lu­me­trycz­na te­ra­pia bio­sty­mu­lu­ją­ca ko­mór­ki skó­ry

 • przy­spie­sze­nie pro­ce­sów go­je­nia po za­bie­gach me­dy­cy­ny es­te­tycz­nej

 

KIEDY STOSOWAĆ OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE


 • skó­ra w oko­li­cach twa­rzy, szyi, de­kol­tu i dło­ni jest zmę­czo­na, wy­su­szo­na, po­zba­wio­na bla­sku, bez na­pię­cia

 • wi­docz­ne ozna­ki sta­rze­nia się skó­ry(zmarszcz­ki, bruz­dy, fał­dy, nie­jed­no­li­ty ko­lo­ryt, utra­ta bla­sku i jędr­no­ści)

 • ku­rze łap­ki i cie­nie pod ocza­mi

 • fał­dy no­so­wo­-war­go­we

 • nadmier­ne wy­pa­da­nie wło­sów, ły­sie­nie ty­pu mę­skie­go

 • wło­sy znisz­czo­ne, po­zba­wio­ne bla­sku

 • bli­zny po­trą­dzi­ko­we, roz­stę­py

 • trą­dzik mło­dzień­czy i wie­ku doj­rza­łe­go

 • po za­bie­gach der­ma­to­lo­gicz­nych i chi­rur­gii pla­stycz­nej

 • w przy­pad­ku skó­ry na­czy­nio­wej i trą­dzi­ku ró­żo­wa­te­go

 • skó­ra wraż­li­wa, aler­gicz­na

Me­to­da in­iek­cji oso­cza bo­ga­to­płyt­ko­we­go jest po­pu­lar­na od kil­ku lat. Nie bez po­wo­du! Za­bieg ma du­żą sku­tecz­ność dzia­ła­nia, któ­ra za­le­ży przede wszyst­kim od za­sto­so­wa­nej tech­no­lo­gii se­pa­ro­wa­nia po­szcze­gól­nych skład­ni­ków kr­wi: płyn­ne­go oso­cza, leu­ko­cy­tów i pły­tek kr­wi oraz ery­tro­cy­tów.

Te­ra­pia oso­czem bo­ga­to­płyt­ko­wym prze­zna­czo­na jest głów­nie dla pa­cjen­tów, któ­rych skó­ra wy­ma­ga in­ten­syw­nej od­no­wy oraz ta­kich, któ­rzy po­szu­ku­ją pro­duk­tów na­tu­ral­nych lub są uczu­le­ni na in­ne pro­duk­ty. Jest to me­to­da ab­so­lut­nie na­tu­ral­na i w 100% bio­kom­pa­ty­bil­na z Two­im cia­łem, bez ry­zy­ka nie­to­le­ran­cji, aler­gii czy in­nych re­ak­cji im­mu­no­lo­gicz­nych.

Prze­bu­do­wa tka­nek za­czy­na się już po 48 go­dzi­nach od pierw­sze­go za­bie­gu. Pierw­sze efek­ty za­bie­gu Re­ge­ne­ris wi­docz­ne są po dwóch ty­go­dniach. Po­pra­wę na­pię­cia, ela­stycz­no­ści, gę­sto­ści skó­ry, prze­bu­do­wę włó­kien ko­la­ge­no­wych oraz wy­peł­nie­nie drob­nych zmarsz­czek uzy­sku­je­my po wy­ko­na­niu trzech za­bie­gów w sche­ma­cie 0-1-6 mie­się­cy.

Za­bieg prze­zna­czo­ny jest tak­że dla aler­gi­ków oraz osób uczu­lo­nych na in­ne pre­pa­ra­ty. Oso­cze bo­ga­to­płyt­ko­we jest obo­jęt­ne bio­lo­gicz­nie, dzię­ki cze­mu nie wy­stę­pu­je ry­zy­ko re­ak­cji aler­gicz­nej.

 

MEZOTERAPIA OSOCZEM A PROBLEMY ŁYSIENIA

Me­zo­te­ra­pia igło­wa z wy­ko­rzy­sta­niem oso­cza bo­ga­to­płyt­ko­we­go da­je do­sko­na­łe re­zul­ta­ty w przy­pad­ku pro­ble­mu ły­sie­nia i osła­bie­nia wło­sów. Już po dwóch za­bie­gach wi­docz­ne jest znacz­ne za­gęsz­cze­nie wło­sów i po­pra­wa ich kon­dy­cji. Aby uzy­skać po­żą­da­ne efek­ty, za­bie­gi po­win­ny być wy­ko­ny­wa­ne w se­riach mi­ni­mum 5 za­bie­gów. Te­ra­pię moż­na łą­czyć z za­bie­ga­mi me­zo­te­ra­pii na wzmoc­nie­nie wło­sów z wy­ko­rzy­sta­niem pre­pa­ra­tów po­bu­dza­ją­cych ich wzrost.

 

NA CZYM POLEGA „WAMPIRZY LIFTING” ?

Re­ge­ne­ris to in­no­wa­cyj­ny pro­gram bio­sty­mu­la­cji ko­mó­rek skó­ry da­ją­cy dłu­go­trwa­łe efek­ty w re­ge­ne­ra­cji i re­wi­ta­li­za­cji skó­ry. Po­le­ga na uzy­ska­niu oso­cza bo­ga­to­płyt­ko­wego z wła­snej kr­wi pa­cjen­ta, a na­stęp­nie po­da­niu go w skó­rę za po­mo­cą in­iek­cji. Oso­cze bo­ga­to­płyt­ko­we moż­na wstrzy­ki­wać na róż­ne spo­so­by, z za­sto­so­wa­niem kla­sycz­nej tech­ni­ki me­zo­te­ra­pii, bądź też li­nio­wo, wzdłuż zmarszcz­ki lub fał­du skó­ry.

 

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE - KOMÓRKI MACIERZYSTE

Pro­gram bio­sty­mu­la­cji ko­mó­rek Re­ge­ne­ris opie­ra się na wy­ko­rzy­sta­niu zdol­no­ści or­ga­ni­zmu do re­ge­ne­ra­cji. Dzie­je się to dzię­ki dzia­ła­niu wła­snych czyn­ni­ków wzro­stu i ko­mó­rek ma­cie­rzy­stych za­war­tych w oso­czu bo­ga­to­płyt­ko­wym (Au­to­lo­gicz­na Od­no­wa Ko­mór­ko­wa).

Po­da­jąc oso­cze bo­ga­to­płyt­ko­we po­bu­dza­my ko­mór­ki wła­sne­go or­ga­ni­zmu da­jąc im sy­gnał do od­no­wy i re­wi­ta­li­za­cji. Me­to­da dzia­ła po­przez ak­ty­wa­cję pły­tek kr­wi za­war­tych w oso­czu bo­ga­to­płyt­ko­wym do pro­duk­cji spe­cy­ficz­nych czyn­ni­ków wzro­stu, któ­re: 


 • po­bu­dza­ją pro­ce­sy re­ge­ne­ra­cji tka­nek

 • wspo­ma­ga­ją pro­ces an­gio­ge­ne­zy - two­rze­nia no­wych na­czyń kr­wio­no­śnych

 • ak­ty­wu­ją me­zen­chy­mal­ne ko­mór­ki ma­cie­rzy­ste do na­mna­ża­nia

 • po­bu­dza­ją fi­bro­bla­sty do two­rze­nia no­we­go ko­la­ge­nu

Pro­wa­dzi to do re­ge­ne­ra­cji, od­no­wy i na­wil­że­nia skó­ry.  Pro­ces sta­rze­nia się na­szej skó­ry zwią­za­ny jest bo­wiem ze spo­wol­nie­niem od­no­wy ko­mó­rek na­sze­go cia­ła i ich zmniej­szo­ną zdol­no­ścią do re­ge­ne­ra­cji. W wy­ni­ku ta­kiej te­ra­pii skó­ra odzy­sku­je ona mło­dzień­czą wi­tal­ność, sta­je się gład­sza, bar­dziej ela­stycz­na i wy­raź­nie młod­sza.

 

OPIS ZABIEGU

Każ­dy za­bieg skła­da się z 3 eta­pów.
 
Etap I – po­bra­nie kr­wi
Pa­cjent zgła­sza­ją­cy się w ce­lu le­cze­nia oso­czem bo­ga­to­płyt­ko­wym nie mu­si być na czczo. Krew do ba­da­nia jest po­bie­ra­na w po­zy­cji sie­dzą­cej, a u osób szcze­gól­nie wraż­li­wych w po­zy­cji le­żą­cej. Po­bie­ra się krew z ży­ły.

Etap II – otrzy­ma­nie kon­cen­tra­tu bo­ga­to­płyt­ko­we­go
Krew po­bra­na w ja­ło­wy spo­sób znaj­du­je się w spe­cjal­nym se­pa­ra­to­rze (po­jem­ni­ku do otrzy­my­wa­nia PRP). Na­stęp­nie po­bra­ny ma­te­riał jest wi­ro­wa­ny w ho­ry­zon­tal­nej wi­rów­ce la­bo­ra­to­ryj­nej.

Etap III – po­da­nie kon­cen­tra­tu bo­ga­to­płyt­ko­we­go
Oso­cze bo­ga­to­płyt­ko­we w me­dy­cy­nie es­te­tycz­nej po­da­je się w po­sta­ci in­iek­cji ak­ty­wo­wa­ne­go oso­cza z za­sto­so­wa­niem kla­sycz­nej tech­ni­ki me­zo­te­ra­pii al­bo li­nio­wo wzdłuż zmarsz­czek i fał­dów skó­ry.

Za­bieg tr­wa ok. 60 mi­nut.

Aby uzy­skać po­żą­da­ne efek­ty, za­bie­gi oso­czem bo­ga­to­płyt­ko­wym wy­ko­ny­wa­ne po­win­ny być w se­riach mi­ni­mum 4 za­bie­gów.

Za­bie­gi prze­ciw wy­pa­da­niu wło­sów moż­na łą­czyć z za­bie­ga­mi me­zo­te­ra­pii na wzmoc­nie­nie wło­sów z wy­ko­rzy­sta­niem pre­pa­ra­tów po­bu­dza­ją­cych wzrost, np. Der­ma­he­al HL.

Po za­bie­gu
Mo­gą być wi­docz­ne za­czer­wie­nie­nia w miej­scach wkłu­cia, któ­re zni­ka­ją po kil­ku mi­nu­tach i są nie­do­strze­gal­ne pod ma­ki­ja­żem. Na­stęp­ne­go dnia nie wi­dać żad­nych śla­dów po wy­ko­na­niu za­bie­gu. Pra­wi­dło­wo po­bra­na i od­wi­ro­wa­na krew oraz po­praw­nie wy­ko­na­ny za­bieg nie nio­są ze so­bą żad­ne­go ry­zy­ka nie­bez­piecz­nych po­wi­kłań.

 

CENNIK


 

TWARZ
400 zł

DEKOLT
400 zł

TWARZ + SZYJA
600 zł

TWARZ + SZYJA + DEKOLT
800 zł

OKOLICA OCZU
300 zł

ŁYSIENIE
400 zł

DWIE DŁONIE
300 zł

BLIZNY, BLIZNY POTRĄDZIKOWE
400 zł

Nie przegap najlepszego

Na Twój adres email trafiać będą porady, ciekawostki oraz najlepsze promocje.

Obowiązek informacyjny przeczytasz tutaj.