Przejdź do głównej zawartości

Pretty Woman - Beauty Center

Matejki 1 A, 13-200 Działdowo

Pod nazwą Pretty Woman Beauty Center kryje się salon fryzjerski i kosmetyczny w Działdowie. Połączenie usług fryzjerskich i kosmetycznych, które na dodatek są bardzo wysokiej jakości, sprawiło, że panie mogą tu zostać kompleksowo obsłużone. Piękny makijaż, fryzura oraz zadbane dłonie i stopy sprawią, że każda kobieta poczuje się komfortowo.

Kadra Pretty Woman Beauty Center to utalentowane i wykształcone fryzjerki stylistki oraz kosmetyczki. Cechuje je wrażliwość na piękno, zmysł artystyczny oraz otwartość na wiedzę. Dzięki temu w salonie można liczyć na modne uczesania i makijaże oraz stosowanie najnowszych technik oraz kosmetyków najnowszej generacji.

Oferta salonu jest bardzo obszerna. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Fryzjerki wykonają każdą fryzurę – okolicznościową, ślubną czy codzienną. Doradzą najlepsze uczesanie, biorąc pod uwagę urodę i styl oraz preferencje klientów. Strzyżenie damskie, męskie i dziecięce wykonują mistrzynie nożyczek.

Przy wyborze usług kosmetycznych również warto poradzić się personelu, bez względu na to, czy ma to być tylko makijaż, paznokcie czy pielęgnacja twarzy. Dobór i wykonanie makijażu na specjalne okazje, a w szczególności na własny ślub, wymaga wyjątkowej staranności. Dlatego warto skorzystać wcześniej z makijażu próbnego.

Salon Pretty Woman Beauty Center znajduje się w Działdowie przy ul. Matejki 1A.

Najszybciej mogą Państwo umówić się na wizytę poprzez system rezerwacji online Moment.pl

Regulamin świadczonych usług
salonu
Pretty Woman Beauty Center

§ 1

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w salonie/gabinecie Pretty Woman Beauty Center mieszczącym się przy ulicy, ul Matejki 1A w Działdowie.
2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu .
3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.
§ 2
Klienci
1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich rodzica , opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
§ 3
Pracownicy
1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
2. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.

4. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. Pracownicy są przeszkoleni z aktualnie obowiązujących przepisów BHP i procedur obowiązujących w salonie.
5. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w danym momencie dyżur.
§ 4
Higiena i bezpieczeństwo
1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są myte i dezynfekowane po każdym skończonym zabiegu.
2. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
3. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.

4. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie fryzjerskim i kosmetycznym.
§ 5
Świadczenie usług kosmetycznych
1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży , stosowaniu antybiotyku , przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

4. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
5. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
6. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
7. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 6
Usługi fryzjerskie
1.Przed przystąpieniem do usługi pracownik przeprowadza z klientem niezbędny wywiad w celu wyeliminowania ewentualnych przeciwsazań .Pracownik ma prawo odmówić wykonania usługi jeśli przeszkodą staną się zdrowotne przeciwwskazania klienta np. otwarte rany skóry głowy, wszawica .
2. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń po zabiegowych zgodnie z instrukcją przekazaną w trakcie zabiegu przez personel.
3. Personel salonu nie odpowiada za działania i zachowania klienta,który wykonuje niewłaściwe czynności na podstawie informacji zebranych w Internecie np. płukanie włosów octem lub roztworem z sody oczyszczonej.

4.Reklamacje usług fryzjerskich – priorytetem w naszym salonie jest jakość obsługi klienta. Staramy się jak najlepiej spełniać państwa oczekiwania w zakresie świadczonych usług. Reklamacje mogą być zgłoszone w trybie 24 h od chwili wykonaniu usługi i tylko osobiście w naszym salonie. Reklamacje mogą dotyczyć tylko i wyłącznie sytuacji kiedy fryzjer wykonał nie właściwe strzyżenie lub w przypadku koloryzacji jeśli kolor wyjdzie o 3 tony w odcieniu inaczej niż w palecie kolorów. Wówczas klientowi przysługuje prawo do bezpłatnej poprawki.
§7
PŁATNOŚĆ

1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne i fryzjerskie . Cennik Zabiegów jest wywieszony w Salonie oraz dostępny w Internecie pod adresem: www.prettywoman.versum.com/
2. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką oraz kartą płatniczą.
3. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
4. W Salonie dostępne są także bony podarunkowe, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby zabiegów w określonym czasie. Bon upominkowy ma ważność 3 miesięcy od daty zakupu. Może być wykorzystany tylko przez osobę której dane znajdują się na voucherze . Bon też nie może być wymieniony na gotówkę w wysokości jego wartości.
§ 8
Odpowiedzialność
1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
2. Salon nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie. Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
3. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu
4. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
§ 9
Rezerwacje
1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie, telefonicznie lub na stronie : WWW.prettywoman.versum.com
2.
3. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji i zażądanie od klienta zwrotu 50 % wartości danej usługi .
4. Jeśli klient kilkukrotnie odwoła wizytę na mniej niż 24 h lub nie poinformuje personelu salonu o swojej nieobecności na umówionej przez niego wizycie salon ma prawo do wpisania go na listę czarnych klientów , odmówienia wykonania mu usługi i nakłada na niego obowiązek dokonania zapłaty 50% wartości umówionej usługi.
5. W sytuacji kiedy klient jest już wpisany na czarną listę klientów salonu jednak chciałby skorzystać z usług i prosi o rezerwację kolejnych wizyt salon ma prawo zażądać 50 % zadatku wartości danej usługi minimum 48 h przed zarezerwowanym terminem .
6. Zwrot 50 % wartości zarezerwowanej usługi klient ma obowiązek dokonać w terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji osobiście lub przelewem na konto firmowe.

7. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 20 minut.
8. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
9. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
10. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem.w przypadku nagłaej sytuacji np. choroba pracownika salon ma prawo odwołać wizytę w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym zabiegiem . Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
11. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.
§ 10
Reklamacje usług kosmetycznych
1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 2 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów zabiegu.

2. W przypadku uznania reklamacji Salon dokona poprawy lub nowego zabiegu o tej samej wartości nie odpłatnie. Salon może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
3. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
§ 11
Pozostałe postanowienia
1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
2. Salon jest monitorowany 24 h /dobę .
3. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.
2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu dla każdego klienta na miejscu w salonie .

Właściciele salonu:
Wioleta Śledziewska
Kamila Stępień

Bezpieczny salon

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Brak kontaktu między klientami
 • Płatności bezdotykowe

Sprzęt i pomieszczenia

 • 2 metry odstępu między stanowiskami
 • Dezynfekcja sprzętu po każdym kliencie
 • Dezynfekcja recepcji po każdym kliencie

Środki ochrony osobistej przygotowane dla Klienta

 • Maseczki jednorazowe
 • Rękawiczki jednorazowe
 • Fartuchy jednorazowe
 • Pomiar temperatury
 • Płyn do dezynfekcji

Środki ochrony osobistej stosowane przez Pracownika

 • Maseczki jednorazowe
 • Rękawiczki jednorazowe
 • Fartuchy jednorazowe
 • Przyłbice jednorazowe
 • Pomiar temperatury
 • Płyn do dezynfekcji

Udogodnienia

 • Parking

 • Akceptacja kart płatniczych

 • Dostępne dla niepełnosprawnych

 • Przyjazne dla dzieci

 • Internet (Wi-Fi)

 • System komentarzy

 • Rezerwacja natychmiastowa