Polityka Zwrotów Moment Pay

Preambuła

Niniejsza Polityka Zwrotów określa warunki i zasady Zwrotów Płatności za Usługi oferowane w Serwisie.

§ 1 Definicje

Operator - Versum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Cieszyńska 90, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 9372676744, REGON:362795750, KRS: 0000581756.

Serwis - portal internetowy prowadzony przez Operatora, dostępny pod adresami internetowymi www.versum.pl, www.versum.com oraz moment.pl, umożliwiający dokonywanie Rezerwacji oraz dodawanie Opinii.

Usługodawca (inaczej również: Kontrahent) - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca Konto Usługodawcy, która korzysta z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem.

Użytkownik - każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca Konto Użytkownika.

Użytkownik bez Konta (dalej także jako "UK") - każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu, a nie posiadająca Konta Użytkownika lub niezalogowana w zakresie Konta Użytkownika.

Wszystkie postanowienia Polityki Zwrotów odnoszące się do Użytkownika mają zastosowanie również do Użytkownika bez Konta.

Usługa - działanie oferowane przez Usługodawcę na zasadach i w sposób opisany w Serwisie, będące przedmiotem świadczenia Usługodawcy na rzecz Użytkowników lub Użytkownika bez Konta.

Płatność – świadczenie pieniężne spełniane przez Użytkownika lub Użytkownika bez Konta na rzecz Usługodawcy.

Zwrot Płatności (dalej także jako “Zwrot”) - zwrot świadczenia pieniężnego spełnionego przez Użytkownika lub Użytkownika bez Konta na rzecz Usługodawcy.

Regulamin Serwisu - regulamin stanowiący treść Umowy zawieranej przez Użytkownika z Operatorem, znajdujący się pod adresem internetowym https://www.moment.pl/regulamin.

Wszystkie terminy użyte w Polityce Zwrotów pisane z dużej litery, które nie posiadają definicji zostały zdefiniowane w Regulaminie Serwisu

Polityka Zwrotów - niniejszy dokument stanowiący zasady Zwrotu Płatności w Serwisie w ramach usługi Moment Pay

Moment Pay - funkcjonalność Serwisu umożliwiająca dokonywanie Płatności.

Termin Rezerwacji - konkretna data i godzina, na którą Użytkownik dokonał Rezerwacji

Rezerwacja - rezerwacja Usług świadczonych przez Usługodawców dokonywana przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

Dzień Roboczy - Dzień inny niż sobota oraz dzień ustawowo wolny od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

§ 2 Typy i sposoby Płatności

 1. Usługodawca w ramach usługi Moment Pay posiada możliwość przyjmowania Płatności:
  1. przed realizacją Usługi (Przedpłata/Zaliczka)
  2. po zrealizowaniu Usługi lub dokonaniu sprzedaży towaru (Zapłata)
 2. Użytkownik w ramach usługi Moment Pay może dokonać Płatności w następujący sposób:
  1. Szybki przelew / BLIK
  2. Karta płatnicza
 3. Zwroty Płatności mogą być zrealizowane poprzez usługę Moment Pay, gotówką lub w inny sposób uzgodniony między Usługodawcą i Użytkownikiem pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę.
 4. Jeśli Zwrot Płatności jest realizowany poprzez usługę Moment Pay, Zwrot zostanie dokonany tym samym sposobem, którym dokonywana była Płatność.

§ 3 Zasady zwrotów Płatności

 1. Każdy Użytkownik odwołujący lub modyfikujący Rezerwację nie później niż 36 godzin przed Terminem Rezerwacji ma prawo do uzyskania Zwrotu Płatności jakiej dokonał w formie Przedpłaty w pełnej kwocie.
 2. Odwołanie lub modyfikacja Rezerwacji przez Użytkownika później niż 36 godzin przed Terminem Rezerwacji lub nie pojawienie się siedzibie Usługodawcy w Terminie Rezerwacji daje prawo Usługodawcy do zachowania Płatności jakiej Użytkownik dokonał w formie Przedpłaty.
 3. W sytuacji gdy Rezerwacja nie może być zrealizowana z winy Usługodawcy lub Usługodawca odwoła Rezerwację dla której Użytkownik dokonał Płatności w formie Przedpłaty, Usługodawca jest zobowiązany do Zwrotu Płatności w terminie 3 Dni Roboczych od Terminu Rezerwacji.